اخبار و اطلاعیه کنگره

  1. دعوت به شرکت در نظرسنجی (99/03/08)

  2. اطلاعیه مهم در خصوص سامانه برگزاری مجازی کنگره (99/02/31)

  3. قرار گرفتن فرمت ارائه مقالات در سایت (99/02/08)

  4. اعلام بروزرسانی تعرفه های ثبت نام (99/02/01)

  5. اعلام برگزاری دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران به صورت مجازی (99/01/26)

  6. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/11/23)

  7. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/10/30)

  8. دریافت مقالات کامل در سامانه (98/9/28)

  9. تمدید مهلت داوری خلاصه مقالات (98/9/8)

  10. تمدید مهلت ارسال چکیده (98/7/30)