اخبار و اطلاعیه کنگره

 1. اطلاعیه مهم درخصوص ارائه شفاهی مقالات (99/05/14)

 2. دعوت به شرکت در نظرسنجی (99/03/08)

 3. اطلاعیه مهم در خصوص سامانه برگزاری مجازی کنگره (99/02/31)

 4. قرار گرفتن فرمت ارائه مقالات در سایت (99/02/08)

 5. اعلام بروزرسانی تعرفه های ثبت نام (99/02/01)

 6. اعلام برگزاری دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران به صورت مجازی (99/01/26)

 7. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/11/23)

 8. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/10/30)

 9. دریافت مقالات کامل در سامانه (98/9/28)

 10. تمدید مهلت داوری خلاصه مقالات (98/9/8)

 11. تمدید مهلت ارسال چکیده (98/7/30)