اخبار و اطلاعیه کنگره

  1. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل (98/10/30)(جدید)

  2. دریافت مقالات کامل در سامانه (98/9/28)

  3. تمدید مهلت داوری خلاصه مقالات (98/9/8)

  4. تمدید مهلت ارسال چکیده (98/7/30)