تعرفه های ثبت نام

 

 1. هزینه ثبت نام در برگیرنده ثبت و ارائه مقاله اوّل مربوط به ثبت نام کننده (در صورت داشتن مقاله)، مجوز حضور در جلسات عمومی و تخصصی کنگره، پذیرائی بین جلسات، ناهار و بسته کنگره می‌باشد.
 2. برای بهره‌مندی از امتیازات ثبت نام دانشجوئی، فرد باید تصویر کارت دانشجوئی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر را در سامانه بارگذاری نموده و اصل مدرک را در زمان برگزاری کنگره و دریافت کارت ارائه نماید.
 3. همراه شامل همسر، والدین و یا فرزندان بوده و به آن‌ها بسته کنگره تعلق نمی‌گیرد.
 4. ثبت‌نام‌ها تا تاریخ 1398/12/25 به عنوان زود هنگام تلقی می‌شوند.
 5. ثبت‌نام‌ها از تاریخ 1398/12/26 به ‌بعد عادی تلقی می‌شوند.
 6. هزینه بررسی هر مقاله کامل باید همزمان با بارگذاری فایل مقاله کامل پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت این هزینه، مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت. در صورت پذیرش مقاله، این مبلغ از هزینه ثبت نام ثبت کننده مقاله کسر خواهد گردید. در مورد مقالات کاملی که پذیرفته نمی‌شوند این مبلغ مسترد نخواهد شد.
 7. برای بهره‌مندی از ثبت نام با تخفیف گروهی، حداقل تعداد نفرات گروه باید 5 نفر باشد که این افراد بایستی طی یک نامه از طرف ارگان و یا نهاد مربوطه به دبیرخانه کنگره معرفی شوند. ثبت نام گروهی برای ثبت نام نویسنده مقاله قابل استفاده نمی‌باشد.
 8. ثبت‌نام یک روزه (روز اوّل و یا دوّم) برای برای نویسنده مقاله قابل استفاده نمی‌باشد.
 9. افراد فاقد مقاله که علاقمند به شرکت در برنامه‌های کنگره می‌باشند، بر حسب اینکه دانشجو، عضو هیأت علمی و یا خارج از این دو گروه (سایرین) باشند می توانند به یکی از صورت‌های دو روزه و یا یک روزه ثبت نام نمایند.
 10. صدور گواهی ارائه مقاله و یا گواهی حضور در کنگره منوط به ثبت نام در کنگره می‌باشد. برای پذیرش مقاله بدون ارائه (شفاهی یا پوستر)، گواهی صادر نخواهد شد.
 11. هزینه ثبت نام کارگاه ها و تورهای تخصصی و گردشگری متعاقباً اعلام خواهند شد.