تعرفه های ثبت نام

 

  1. هزینه ثبت نام در برگیرنده ثبت و ارائه مقاله اوّل مربوط به ثبت نام کننده (در صورت داشتن مقاله)، مجوز حضور در جلسات عمومی و تخصصی کنگره، ارسال گواهی و ضمائم آن می‌باشد.
  2. برای بهره‌مندی از امتیازات ثبت نام دانشجوئی، فرد باید تصویر کارت دانشجوئی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر را در سامانه بارگذاری نماید.
  3. هزینه بررسی هر مقاله کامل باید همزمان با بارگذاری فایل مقاله کامل پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت این هزینه، مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت. در صورت پذیرش مقاله، این مبلغ از هزینه ثبت نام ثبت کننده مقاله کسر خواهد گردید. در مورد مقالات کاملی که پذیرفته نمی‌شوند این مبلغ مسترد نخواهد شد.
  4. صدور گواهی ارائه مقاله و یا گواهی شرکت در کنگره منوط به ثبت نام در کنگره می‌باشد. برای پذیرش مقاله بدون ارائه، گواهی صادر نخواهد شد.
  5. هزینه ثبت نام کارگاه ها متعاقباً اعلام خواهند شد.