سخنرانان كليدی کنگره

 

پروفسور احمد فهیمی فر

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر


پروفسور ناصر طالب بیدختی

استاد دانشگاه شیراز


پروفسور محمدرضا چناقلو

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز


پروفسور علی اکبر آقاکوچک

استاد دانشگاه تربیت مدرس


پروفسور امیررضا خویی

استاد دانشگاه صنعتی شریف


پروفسور نادر طباطبائی

استاد دانشگاه صنعتی شریف