ریز برنامه کنگره

 

* ریز برنامه ارائه ها:

مشاهده ریز برنامه* برنامه زمانبندی افتتاحیه و اختتامیه:
افتتاحیه - چهارشنبه 7 خرداد 1399
1 09:00 - 09:10

قرائت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی

2 09:10 - 09:25

پیام جناب آقای دکتر احمد رضا مصطفی قره باغی رئیس محترم دانشگاه و ریاست کنگره

3 09:25 - 09:35

پیام جناب آقای دکتر احمد انوار دبیر محترم هیئت امنای برگزار کننده کنگره های مهندسی عمران

4 09:35 - 09:50

گزارش جناب آقای دکتر حسن افشین دبیر کنگره

اختتامیه - جمعه 9 خرداد 1399
1 17:00 - 17:10

قرائت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی

2 17:10 - 17:30

گزارش نهایی آقای دکتر حسن افشین دبیر کنگره
(تجلیل از اعضای هیئت امنا، سخنرانان کلیدی و سخنرانان اصلی)
(تجلیل از عوامل اجرایی و حامیان مالی کنگره)

3 17:30 - 17:40

سخنرانی آقای دکتر احمد انوار دبیر محترم هیئت امنای برگزار کننده کنگره های مهندسی عمران

4 17:40 - 17:50

گزارش آقای دکتر شوشتری دبیر دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشگاه فردوسی مشهد

5 17:50 - 18:00

پخش یک کلیپ موسیقی آذری