کمیته علمی کنگره

 

 

 

 
رئیس کنگره

 

 

 

 
دبیر علمی کنگره

 

 

 

 
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

 

 

 

 
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

 

 

 

 
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

 

 

 

 
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

 

 

 

 
عضو شورای عالی و سیاست گذاری