کمیته علمی کنگره

دبیر علمی کنگره

پروفسور کریم عابدی

پست الکترونیکی: k_abedi@sut.ac.ir


اعضای کمیته علمی کنگره (به ترتیب حروف الفبا)
نام و مرتبه علمی دانشگاه
دکتر حمید احمدی - دانشیاردانشگاه تبریز
دکتر محمدتقی احمدی - استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر جمشید اسماعیلی - استاددانشگاه تبریز
دکتر سیدمحمد اشرفی - استادیاردانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمدرضا اصفهانی - استاددانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن افشین - دانشیاردانشگاه صنعتی سهند
دکتر آرش اکبری حامد - استادیاردانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدرضا امام - استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا امامی آزادی - استادیاردانشگاه شهید مدنی آذربايجان
دکتر مهرداد امامی تبریزی - استادیاردانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدحسین امین فر - استاددانشگاه تبریز
دکتر بیتا آیتی - دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد حسن بازیار - استاددانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر گاگیک بدلیانس قلی کندی - دانشیاردانشگاه شهید بهشتی
دکتر کاظم برخورداری بافقی - دانشیاردانشگاه یزد
دکتر محمدرضا بهاری - استاددانشگاه تهران
دکتر سید بهرام بهشتی اول - دانشیاردانشگاه صنعتی خوجه نصیرالدین طوسی
دکتر کامبیز بهنیا - دانشیاردانشگاه تهران
دکتر مجید پاسبانی - دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی پاک - استاددانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی پورشا - دانشیاردانشگاه صنعتی سهند
دکتر عباسعلی تسنیمی - استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدتقی تقی احمدی - استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر تورج تقی خانی - دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن تهرانی زاده - استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر فردین جعفرزاده - دانشیاردانشگاه صنعتی شریف
دکتر میرمصدق جمالی - استاددانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا جمشیدی چناری - دانشیاردانشگاه گیلان
دکتر محمد چرختاب بسیم - استادیاردانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمدرضا چناقلو - استاددانشگاه صنعتی سهند
دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب - استاددانشگاه تبریز
دکتر سید محسن حائری - استاددانشگاه صنعتی شریف
دکتر قاسم حبیب آگهی - استاددانشگاه شیراز
دکتر يوسف حسن زاده - استاددانشگاه تبریز
دکتر حبیب حکیم زاده - استاددانشگاه صنعتی سهند
دکتر فرامرز خوشنودیان - استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی خیرالدین - استاددانشگاه سمنان
دکتر رسول دانشفراز - دانشیاردانشگاه مراغه
دکتر محمدرضا داودی - دانشیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی - استاددانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد رحیمیان - استاددانشگاه تهران
دکتر علي اكبر رمضانيانپور - استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد زمان کبیر - استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مصطفی زین الدینی - استاددانشگاه صنعتی خوجه نصیرالدین طوسی
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم - دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر محسن سعیدی - استاددانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر عیسی سلاجقه - استاددانشگاه شهید باهنرکرمان
دکتر مهدی شفیعی فر - استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهزاد شکسته بند - دانشیاردانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر حسین شوکتی - استاددانشگاه ارومیه
دکتر محمدرضا شیدایی - استاددانشگاه ارومیه
دکتر مجتبی صانعی - دانشیارپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر محمد حسین صدقیانی - استادیاردانشگاه صنعتی شریف
دکتر اکبر صفرزاده - دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی
دکتر مهدی ضرغامی - استاددانشگاه تبریز
دکتر منصور ضیائی فر - دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر کریم عابدی - استاددانشگاه صنعتی سهند
دکتر بهروز عسگریان - استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر ساسان عشقی - دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر محسن غفوری آشتیانی - استادپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر کاظم فخاریان - دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر اورنگ فرزانه - دانشیاردانشگاه تهران
دکتر نادر فنائی - دانشیاردانشگاه صنعتی خوجه نصیرالدین طوسی
دکتر احمد فهیمی فر - استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مرتضی قارونی نیک - استادیاردانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن قاسم زاده - دانشیاردانشگاه صنعتی خوجه نصیرالدین طوسی
دکتر نازیلا کاردان - استادیاردانشگاه شهید معدنی تبریز
دکتر علی کاوه - استاددانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدرضا کاویانپور - دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدجواد کتابداری - دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی کمک پناه - استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدعلی کی نژاد - استاددانشگاه صنعتی سهند
دکتر بهروز گتمیری - استاددانشگاه تهران
دکتر حمید محرمی - استاددانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی - استادیاردانشگاه صنعتی سهند
دکتر میرعلی محمدی - دانشیاردانشگاه ارومیه
دکتر امین محمودی - استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی - استاددانشگاه صنعتی سهند
دکتر محمود فغفور مغربی - استاددانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن مقدم - استاددانشگاه صنعتی شریف
دکتر سیدمرتضی موسوی - استادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر رضا نژادصفی خانلو - دانشیاردانشگاه تبریز
دکتر وحید نورانی - استاددانشگاه تبریز
دکتر نادر هاتف - استاددانشگاه شیراز
دکتر جواد واثقي اميري - استاددانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل