دبیران کنگره

رئیس کنگره

پروفسور احمدرضا مصطفی قره باغی

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند


دبیر کنگره

دکتر حسن افشین

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند


دبیر علمی کنگره

پروفسور کریم عابدی

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند


دبیر اجرایی کنگره

دکتر محمد چرختاب بسیم

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند